BAŞVURULAR 16.07.2018-25.07.2018 TARİHLERİ ARASINDA
TAŞLIÇAY İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

YAZIŞMA ADRESİ
TAŞLIÇAY İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI 
İNTERNET ADRESİ
(www.taslıcay.gov.tr.)
TELEFON NUMARASI
0 472 551 26 81 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
A. YASAL DAYANAK
 
 
B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI
 
 
C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
 
 
Ç. SINAV TARİHLERİ
 
 
D. ARANACAK ŞARTLAR
 
 
E. MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
 
 
F. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ
 
 
G. MÜLAKAT SINAVI
 
 
Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
 
 
A. YASAL DAYANAK
 
1. 442 sayılı Köy Kanunu,
2. 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
3. JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
4. İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10 Mayıs 2018 tarihli Sayı: 12229819-165.04.
E.3339 sayılı ve “Güvenlik korucusu Görevlendirilmesi” konulu Bakan Oluru 
5. Ağrı İl Jandarma K.lığının 11 Temmuz 2018 tarihli Sayı:34211269-0450-2755998/Güv.Korc.Ks. ve 
“Güvenlik korucusu (GK) Görevlendirmesi” konulu Valilik Oluru  
 
 
B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
Ağrı İl Jandarma Komutanlığının 11 Temmuz 2018 tarihli Sayı:34211269-0450-2755998-18/Güv.Korc.Ks. sayılı, Valilik Makamı onaylı yazısı gereği Ağrı ilinde son dönemde artan terör olayları sebebiyle güvenlik açığı bulunan bölgelerin takviye edilmesi, ekonomik ve kritik tesislerin ektin korunabilmesi, sınır hatlarının güven altına alınabilmesi maksadıyla 442 sayılı kanunun (74)’ üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 13105 sayılı Yönetmeliğin (5)‘ inci maddesi gereği (GK) kadrolarının takviye edilmesi maksadıyla Taşlıçay İlçesine bağlı; Geçitveren, Aşağı Toklu, Yukarı Toklu köylerinden toplam (15) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 16.07.2018 tarihinden,  25.07.2018 günü mesai saati sonu        saat 17.00’a kadar dilekçe ile şahsen Taşlıçay İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenilen belgeler eklenecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
Ç. SINAV TARİHLERİ:
 
GK adayları, Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulacak Heyet tarafından Güvenlik Korucusu Alım Komisyonu huzurunda 26.07.2018 günü saat:08.00’da Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Adaylar Eşofmanlı ve spor ayakkabılı teste gelecektir), tabi tutulacaktır. 27.07.2018 günü ise saat: 08.30’da Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı Yemekhanesinde adaylar mülakata alınacaktır. Katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir. 
 
D. GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1. T.C. vatandaşı olmak, 
2. Askerlik hizmetini yapmış olmak (Askerlik süresince askerliğe elverişli değildir raporu almadan askerlik hizmetini tamamlamış olmak) 
3. 40 yaşından büyük olmamak, yeterli sayıda aday bulunamaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak. 
4. Okuryazar olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmiş olmak (Nüfus Müdürlüğünün Mernis adrese dayalı sistem üzerinden yapılacak olan kontrol neticesinde 16.07.2017 tarihinden önce ikametgahının köyde olması )    
11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12. Siyasi parti üyesi olmamak,
13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
E. İSTENEN BELGELER:
 
1. Dilekçe 
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge (Islak İmzalı ve Mühürlü ) ,
4. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge (Islak İmzalı ve Mühürlü)  
5. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu, (Özel Hastane ve Aile Hekimliğinden alınan Raporlar Kabul Edilmeyecektir.)
6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Sabıka kaydı, 
8. İl/İlçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
F. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 26.07.2018 günü saat: 08.00’ da Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığında Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde EK’ te bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Test Puanı Şınav, Mekik ve Koşu’ dan alınan puanların ortalaması alınarak belirlenecektir. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır, 50 puan altındakiler başarısız sayılacaktır. Aynı zamanda; bir branştan 40’ ın altında puan alan aday da başarısız sayılacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine katılmayan adaylar başarısız sayılacaktır. 
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’ DADIR.
 
 
G. MÜLAKAT :
 
        27.07.2018, günü saat: 08.30‘ da Taşlıçay İlçe J.K.lığında komisyon tarafından adaylarla tek tek görüşülerek, EK-B’ deki değerlendirme kriterleri de esas alınarak 100 puan üzerinden komisyon değerlendirme puanı verilecektir. 
 
Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel puanını belirleyecektir. (ÖRNEK: Komisyon Değerlendirme Puanı :80, Çoktan Seçmeli Sınav puanı:70 ise;  Mülakat Puanı= (80+70) / 2 = 75’ tir. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Puanı:80 ise Genel Puan= (Mülakat Puanı +Yeterlilik Değerlendirme Puanı )  / 2 = ( 75+80) / 2 = 77,5’ tir. 
 Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. İlçe J.K.lıklarınca kontenjan sayısında Asil,  kontenjan sayısının %5’i oranında yedek GK adayı belirleyecek ve adaylara tebliğ edecektir. 
Genel puanı 80 ve üzeri olanlar başarılı sayılacak olup; mevcut kontenjan başarılı olan adaylarla doldurulacaktır. Kontenjanın doldurulamaması halinde ise, kontenjanın diğer adaylardan doldurulması ile ilgili değerlendirme hususu Güvenlik Korucusu Alım Komisyonun oy çokluğu ile kararı ve İlçe Kaymakamının onayı ile yapılacaktır.
 
EKLER:
EK-A ( Fiziki Yeterlilik Testi (Mekik-Şınav-Koşu) Değerlendirme Tabloları)
EK-B ( Değerlendirme Kriterleri) 
 
 
( İMZALI)                                                (İMZALI)                                              (İMZALI)
Nedim Onur OĞRAŞ                                   Kerim SALUR                                      Arda HIZLI
J.Yüzbaşı                                                J.Asb.Kd.Üçvş                                  Uz.J.VI.Kad.Çvş.
İlçe Jandarma Komutanı                        Merkez J.Krk.K                                     GK.İşl.Asb.
(Komisyon Başkanı)                              (Komisyon Üyesi)                            (Komisyon Üyesi)
 
 
      (İMZALI)                                            (İMZALI)
Hakan HANBABA                               Büşra ÖZÇETİN
S.Y.D.V.Müd.                                Beden Eğitimi Öğretmeni
(Komisyon Üyesi)                                (Komisyon Üyesi)
 
 
 
 
 
 
 
O N A Y
 
 
 
Enver ÖZDERİN
Kaymakam
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
Erkek Güvenlik Korucu Adayları
 
Bayan Güvenlik Korucu Adayları
 
 
20 – 30
31-40
 
Bayan Güvenlik Korucusu Alımı Yapılmayacaktır.
36 ve üzeri
100
 
 
35
98
 
 
34
96
 
 
33
94
 
 
32
92
 
 
31
90
100
 
30
88
98
 
29
86
96
 
28
84
94
 
27
82
92
 
26
80
90
 
25
75
88
 
24
70
86
 
23
65
84
 
22
60
82
 
21
55
80
 
20
50
75
 
19
45
70
 
18
40
65
 
17
34
60
 
16
30
55
 
15
25
50
 
14
20
45
 
13
15
40
 
12
10
34
 
11
5
30
 
10
 
25
 
9
 
20
 
8
 
15
 
7
 
10
 
6
 
5
 
5
 
 
 
4
 
 
 
3
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU                                        (EK-A)
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
Erkek Güvenlik Korucu Adayları
 
Bayan Güvenlik Korucu Adayları
 
 
20 – 30
31-40
 
Bayan Güvenlik Korucusu Alımı Yapılmayacaktır.
36 ve üzeri
100
 
 
35
98
 
 
34
96
 
 
33
94
 
 
32
92
 
 
31
90
100
 
30
88
98
 
29
86
96
 
28
84
94
 
27
82
92
 
26
80
90
 
25
78
88
 
24
76
86
 
23
74
84
 
22
72
82
 
21
70
80
 
20
68
78
 
19
66
76
 
18
64
74
 
17
62
72
 
16
60
70
 
15
55
68
 
14
50
66
 
13
45
64
 
12
40
62
 
11
35
60
 
10
30
55
 
9
25
50
 
8
20
45
 
7
15
40
 
6
10
35
 
5
5
30
 
4
 
25
 
3
 
20
 
2
 
15
 
1
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU               (EK-A)
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
Erkek Güvenlik Korucu Adayları
 
Bayan Güvenlik Korucu Adayları
 
20 – 30
31-40
 
Bayan Güvenlik Korucusu Alımı Yapılmayacaktır.
13 00
100
 
 
13 20
97
 
 
13 40
94
 
 
14 00
91
 
 
14 20
88
 
 
14 40
85
 
 
15 00
82
100
 
15 20
80
97
 
15 40
77
94
 
 16 00
73
91
 
16 20
70
88
 
16 40
65
85
 
17 00
60
82
 
17 20
55
80
 
17 40
50
77
 
18 00
45
73
 
18 20
40
70
 
18 40
35
65
 
19 00
30
60
 
19 20
25
55
 
19 40
20
50
 
20 00
15
45
 
20 20
10
40
 
20 40
5
35
 
21 00
 
30
 
21 20
 
25
 
21 40
 
20
 
22 00
 
15
 
22 20
 
10
 
22 40
 
5
 
23 00
 
 
 
23 20
 
 
 
23 40
 
 
 
24 00
 
 
 
24 20
 
 
 
24 40
 
 
 
25 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EK-B)
 
    ADAY KİMLİK BİLGİLERİ:
                     TC NUMARASI:
ADI-SOYADI:
BABA ADI:
DOĞUM TARİHİ:
ADRESİ:
 
 
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
Sıra No
KRİTERLER
PUANLAMA
1
Genel Görünümü
0
1
2
3
4
5
2
Öğrenim Durumu
(Üniversite (5); Yüksekokul (4); Ortaokul (3); İlkokul (2); Okur-yazar (1))
0
1
2
3
4
5
3
Şehit Yakınlığı Durumu
(Oğlu (5); Kardeşi (4); Yakın Akrabası (3); Komşusu (2); Arkadaşı (1))
0
1
2
3
4
5
4
Birinci Derece Akrabalarındaki Asker\Polis Durumu (Var ise 5 puan alır.)
0
1
2
3
4
5
5
Yaş Aralığı
(20-25; (5 puan) 25-30;(3 puan) 30-35 (1 puan)  
0
1
2
3
4
5
6
GGK Hizmetinde Bulunma Durumu
(5 yıldan fazla ise 5 puan alır) 1 yıl 1 puan,2 yıl 2 puan, 3 yıl 3 puan, 4 yıl 4 puan, 5 yıl ve üzeri 5 puan)
0
1
2
3
4
5
7
İkamet Ettiği Yerin Kritiklik Durumu
(Son 10 yılda meydana gelen olay sayısına göre puan verilir.)
0
1
2
3
4
5
8
Görev Yapacağı Bölgede (Belde, Köy, Mezra) Kaç Yıldır İkamet Ettiği ( 5 yıl ve üzeri tam puan alır.)
0
1
2
3
4
5
9
İlçe J.Komutanlığı Görüşü (30 puan)
 
10
Komisyon Kanaati (30 puan)
 
TOPLAM PUAN ( 100 puan üzerinden)